Školení BOZP

Školení bezpečnosti práce

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit:

  • zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování!
  • zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Současně platná legislativní úprava nestanovuje taxativně termíny pro provádění opakovaných školení o bezpečnosti práce. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech  k  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Školení BOZP jsou zaměstnavatelem (VZ) prováděna vždy v den nástupu zaměstnance na pracoviště (t.j. před zahájením pracovní činnosti zaměstnance) a dále při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků a při změně pracoviště, kdy se jedná u zaměstnance o změnu prováděné pracovní činnosti. 

 

Doporučená četnost školení BOZP:

  • zaměstnanci 1x za 2 roky (Školení provádí vedoucí zaměstnanec s platným školením pro vedoucí zaměstnance)
  • vedoucí zaměstnanci (VZ) 1x za 3 roky (Školení VZ provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik)
  • zajištění odborného školení řidičů "referentských" vozidel učitelem autoškoly 1x za rok

 

Dokumentaci ke školení BOZP tvoří:

  • tematický plán a časový harmonogram  školení, není-li součástí záznamu o školení
  • prezenční listina nebo záznam o školení
  • test a záznam pro ověření znalostí pro vedoucí zaměstnance

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA