Preventivní požární prohlídky

Preventivní požární prohlídky

 

Způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO:

 • pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle zákona o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen "preventivní požární prohlídky - PPP").
 • předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.
 • cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen "požární závady"). Lhůty k  odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.
 • preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.
 • v objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.
 • provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.
 • záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby a záznam o splnění navržených opatření.
 • systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

 

Lhůty preventivních požárních prohlídek

Preventivní požární prohlídky podle vyhlášky o požární prevenci provádějí v následujících lhůtách:

 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3měsíce
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně jednou za 6 měsíců
 • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nejméně jednou za rok

Lhůty PPP mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA