Požární ochrana

Požární ochrana

Riziko vzniku požáru nebo nežádoucího hoření provází každou lidskou činnost.

  • Zákon o požární ochraně a  zákoník práce a další právní a ostatní předpisy, tak jak jsou definovány v zákoníku práce, ukládají právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (zaměstnavatelům, organizacím) zajistit dodržování zákonných povinností, které jsou v těchto právních a ostatních předpisech uvedeny.
  • Za dodržování zákonných povinností nese vždy plnou odpovědnost statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce a v některých případech i majitel objektu.

Dle zákona o požární ochraně je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají zákonnou povinnost požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být  i určení osoby odpovědné za plnění povinností požární ochrany. 

Základní právní rámec oblasti PO:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č.246/2001 Sb.,o požární prevenci.
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA