Plán BOZP

Plán BOZP

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Jedná se o dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby.
Plán BOZP je dokument, který se stává z textové a grafické části (příloh). Součástí plánu BOZP jsou informace o možných rizicích, přehled právních předpisů na úseku bezpečnosti práce na staveništi týkající se stavby. Rozsah celého plánu BOZP je dán velikostí a náročností celé stavby.

Z čeho se plán BOZP skládá:

  • Základní a všeobecné údaje - název stavby, místo stavby, stavebník, hlavní zhotovitel (je-li znám), technický dozor (je-li znám), zpracovatel PD, stavbyvedoucí (je-li znám), koordinátor BOZP (je-li ustanoven).
  • Stručný popis, účel a místo stavby - stručný popis stavby, místo realizace, specifika stavby, navržená technologická zařízení, další údaje charakterizující stavbu.
  • Rozsah stavby - členění stavby (stavební část, technologická část), informace o předpokládaných zhotovitelích, informace o provozovateli objektu.
  • Přehled právních předpisů - předpisy vztahující se k BOZP na konkrétní stavbě a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout.
  • Textové a výkresové údaje o staveništi - údaje potřebné pro stanovení opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik vyplývajících z povahy staveniště, např. údaje o technické infrastruktuře a dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech, o provozu na staveništi a jeho důsledcích pro okolí s uvedením možných ohrožení osob, obvod staveniště, zástavba v obvodu staveniště, předpoklad předání staveniště zhotoviteli, podmínky pro zařízení staveniště, způsob dopravy materiálu na staveniště, zamezení přístupu veřejnosti, ohrožení provozem stavební mechanizace, použité pažení, zabezpečení vjezdů, příjezdů, průchodů, přechodů, sítí atp., označení bezpečnostními tabulkami a značkami atp..
  • Soupis prací, technologií a řemesel - odborný odhad spojený s opatřeními bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby, zejména zemní práce, bourací a rekonstrukční práce, práce ve výšce a nad hloubkou, betonářské práce, zednické práce, stavebně montážní práce, malířské a natěračské práce atp., které mají být na staveništi prováděny, se zřetelem na jejich provádění i stavebními stroji a mechanismy.
  • Doporučená opatření - opatření přijatá s ohledem na předpokládané provádění prací a činností vystavujících fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví tj. opatření technická, organizační, časová k ochraně života a zdraví osob před ohroženími vyvolanými jak jednotlivými pracemi, tak samotnou povahou staveniště, která odpovídají v době zpracování Plánu BOZP známému časovému průběhu jednotlivých prací (harmonogramu, je-li zpracováván) a postupu stavby (např. prostorů, kde se předpokládá provádění více druhů prací).
  • Koordinační opatření - návrh (popis) bezpečnostních opatření a ochranných zařízení k odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti.
  • Soupis dočasných stavebních konstrukcí - soupis zařízení a prostředků kolektivní ochrany, pro které je z hlediska technologických a pracovních postupů plánováno společné využití více zhotoviteli na staveništi, popřípadě které budou na staveništi k disposici.
  • Specifické požadavky - požadavky vzniklé z případných konzultací projektové dokumentaci se stavebním úřadem nebo OIP. Například uvedení konkrétních odpovědností účastníkům výstavby v souladu s legislativními požadavky a na základě smlouvy.

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA