Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP na stavbě

Koordinátor BOZP a zákon

Se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, vznikla funkce "Koordinátor BOZP na staveništi". Činnosti a povinnosti koordinátora jsou uvedeny v druhé a třetí části zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají tímto zákonem další povinnosti.

 

Činnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby z pohledu koordinátora BOZP

 • koordinátor BOZP zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
 • koordinátor BOZP zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • koordinátor BOZP zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce
 • koordinátor BOZP bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů

 

Fáze realizace stavby z pohledu koordinátor BOZP

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně
 • spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností
 • sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav
 • organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků
 • informuje všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací
 • kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
 • sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP plán aktualizuje

 

Povinnosti stavebníka/investora:
Podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Přehled povinností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP, které vznikají zadavatelům staveb při různých situacích na staveništi.

 

Popis situace

Povinnosti zadavatele stavby

počet zhotovitelů provádějících stavbu

na stavbě budou prováděny práce dle 591/2006 Sb.

rozsah stavby přesahuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

nutno nechat zpracovat plán BOZP

nutno zaslat oznámení o zahájení prací na OIP

nutno určit koordinátora při realizaci stavby

1

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ne

2 a více

-

-

ne

ne

ne

ano

-

ano

ne

ne

-

ano

ano

ano

ano

© 2016 IQservis.cz | Tel.: +420 257 810 082, Email: info@iqservis.cz

Call Now ButtonNEZÁVAZNÁ POPTÁVKA